Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna na stronie Fundacji ŚMIAŁKA

Fundacja ŚMIAŁKA oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Dane osobowe (w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO) osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Fundację ŚMIAŁKA na podstawie:
A) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone za pomocą formularza kontaktowego zapytanie, a także w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych w związku z ubieganiem się o wsparcie finansowe od Fundacji ŚMIAŁKA,
B) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przygotowania i realizacji umów związanych ze wsparciem finansowym udzielanym przez Fundację ŚMIAŁKA,
C) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia wymogów ustawowych (konieczność wypełnienia przez Fundację ŚMIAŁKA obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa),
D) art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji ŚMIAŁKA polegających w szczególności na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem, ułatwieniu komunikacji, w celach związanych  z marketingiem i promocją Fundacji ŚMIAŁKA.

Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem, Fundacja ŚMIAŁKA może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Fundacji ŚMIAŁKA na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. doradcom, audytorom, świadczącym usługi IT, fundatorom Fundacji ŚMIAŁKA) oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (np. sądy, organy ścigania) – na podstawie posiadającego podstawę prawną żądania.

Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe będą przechowywane przez dłuższy okres,
o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1. RODO.

Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.

Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do nawiązania kontaktu
i udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Fundacja ŚMIAŁKA nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.

Wyrażam zgodę Fundacji ŚMIAŁKA z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 100, 00-807 Warszawa, na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu udzielenia mi odpowiedzi na zgłoszone przeze mnie za pomocą formularza kontaktowego zapytanie, a także w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych w związku z ubieganiem się o wsparcie finansowe od Fundacji ŚMIAŁKA.